สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา)

Thairathwittaya 47 Watnadao

บุคลากรนางสาวนิศาชล วงค์สาร

รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ : 0930406672
อีเมล : -

ภาษาไทย


นางสาวศรัณญา สุวรรณะ

ครู
โทรศัพท์ : 0843706676
อีเมล : -


สังคมศึกษา


นางสาวมุกดาภรณ์ สุภาสอน

ครูอัตราจ้าง
โทรศัพท์ : 0632569195
อีเมล : -

นางสาวอรอนงค์ ต๊ะนางอย

ครูอัตราจ้าง
โทรศัพท์ : 0833214579
อีเมล : -


ปฐมวัย


นางสาวนุชจรี ใจอินถา

ครูอัตราจ้าง
โทรศัพท์ : 0642361076
อีเมล : -


พลศึกษา


นายนันทวัฒน์ ศรีคำลือ

ครูอัตราจ้าง
โทรศัพท์ : 0622350643
อีเมล : -


ธุรการ


ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจมาศ ใยมูล

ธุรการ
โทรศัพท์ : 0901146076
อีเมล : banjmas.joy@gmail.com


โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา)

  • Thairathwittaya 47 Watnadao
    146 ม.6 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210
    โทรศัพท์: 0930406672
    E-MAIL: ornanong.55181100142@gmail.com